ورود اعضاء السبت 17 أفريل 2021 | شنبه, 28 فروردین 1400

چگونگی صدور مدرک

دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 16:19:16

الف: چگونگي مراحل فارغ التحصيلي و نحوه صدور گواهينامه موقت:

 

نظر به حساسيت و اهميت صدور مدارك فارغ التحصيلي همراه باصحت و دقت كامل و در اسرع وقت لازم است فرصت و زمان كافي براي بررسي پرونده هاي دانشجويان فارغ التحصيل وجود داشته باشد لذا لازم است به نحوي كه در بخشنامه شماره 341116828 مورخ 10/6/84 سازمان مركزي شرح داده شده پرونده هاي دانشجويان در نيمسال آخر تحصيلي دانشجو توسط كارشناسان اداره آموزش و اداره امور فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گرفته تا اينكه اگر نواقص آموزشي يا كمبود مدارك مشاهده شد بلافاصله اداره آموزش نسبت به رفع نقص­آموزشي و دانشجو نسبت به رفع نقص مدراك اقدام نمايند كه پس از گذراندن دروس ترم آخر بررسي و مقدمات صدور گواهينامه موقت بر اساس كارنامه تحصيلي كه در هر مرحله به شكل زير پس از بررسي توسط مسئول قسمت مربوطه به مهر و امضاء مي رسد مطابق چك ليست پيوست وضعيت تحصيلي وفراغت از تحصيل دانشجو تاًييد مي گردد.

1- اداره امتحانات واحد: صحت نمرات مندرج در كارنامه را بررسي و تاييد مي كند.

2-اداره آموزش واحد :مسائل آموزشي و كامل بودن مدارك لازم را براي فراغت از تحصيل بررسي و تاييد
مي كند.

3-مدير گروه آموزش يا رئيس اداره آموزش گذراندن كليه دروس توسط دانشجو را بر اساس سر فصل مصوب رشته مربوطه بررسي و تاييد مي نمايد.

4-اداره فارغ التحصيلان با توجه به توجه به بررسي هاي انجام شده و بر اساس تاييديه موارد قبلي بررسي نهايي را انجام داده و با تعيين ميانگين كل و تاريخ فراغت از تحصيل نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام مي نمايد.

 

ب : مقدمات صدور گواهينامه موقت

 

 1-گواهينامه موقت تنها براي يكبار صادر شده و صدور مجدد و تمديد اعتبار آن امكانپذير نخواهد بود.

2-با توجه به اينكه گواهينامه موقت جايگزين گواهي انشايي گرديده لذا به هيچ عنوان صدور گواهي انشائي براي فارغ التحصيلان ميسر نبوده و گواهينامه موقت در اسرع وقت صادر مي شود.

3-گواهينامه موقت براي كليه فارغ التحصيلاني که داراي معدل زير 12 باشند صادر نمي گردد.

4-تحويل گواهينامه موقت به فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه بر اساس بخشنامه هاي معاونت وظيفه عمومي ناجا و سازمان مركزي دانشگاه با ارائه مدرك ذيل:

الف: دارندگان كارت پايان خدمت

ب:دارندگان كارت معافيت دائم

پ: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور

ت: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه

ث: گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه يا خدمت در وزارت بهداري – وزارت آموزش و پرورش – سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران – آموزشگاه فنون هواپيمايي ( موضوع موارد 6 و 7 و 8 و 9 ) قانون خدمت وظيفه عمومي

ج: برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن

5-صدور گواهينامه موقت براي فارغ التحصيلان مراكز دانشگاهي از طريق واحد پوشش دهنده صورت خواهد گرفت.

6-پاسخ به استعلام هاي انجام شده مدارك تحصيلي و صدور ريزنمرات با كارنامه تحصيلي جهت ارسال
به سازمانهاي دولتي و دانشگاه هاي داخل كشور مستقيماً از طريق دبيرخانه واحد دانشگاهي به مرجع استعلام كننده ارسال مي شود و از تحويل پاسخ استعلام به ذينفع خودداري مي گردد.

7-جهت اخذ مدرك نهايي فارغ التحصيل ( دانشنامه و گواهي نامه مصوب) ارائه گواهينامه موقت الزامي است .

8-با توجه به ضوابط و شرايط صدور مدرك مصوب در صورتيكه فارغ التحصيل مشمول دريافت مدرك مصوب باشد عنوان (مصوب) در كنار ارزش تحصيلات گواهينامه موقت قيد مي گردد.

9- براي فارغ التحصيلاني كه از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده كرده اند و به صندوق مذكور بدهكار هستند در ذيل مندرجات گواهينامه موقت مبلغ بدهي و نحوه بازپرداخت آن قيد خواهد شد.

10-تحويل مدارك فارغ التحصيلي ( گواهينامه موقت- مدرك نهايي و ريز نمرات)صرفاً به شخص فارغ التحصيل و با ارائه كارت شناسايي معتبر و در موارد خاص و ارائه به غير با وكالت محضري امكانپذير خواهد بود.

11-با توجه به اينكه صدور مدرك المثني ( در صورت مفقود شدن – خرابي و يا غير قابل استفاده شدن مدرك ) مراحل قانوني طولاني و پيچيده اي را مي بايست طي نمايد لذا از فارغ التحصيلان محترم تقاضا مي گردد در حفظ و نگهداري مدارك خود دقت لازم را به عمل آورند.

12-صدور ريزنمرات جهت ترجمه منوط به تاييد مدرك نهايي فارغ التحصيل ( دانشنامه يا گواهينامه مصوب) توسط سازمان مركزي و هزينه ارزشيابي ريز نمرات به مبلغ 300000 ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي و تقاضانامه فارغ التحصيل مي باشد.

 

ج: مدارك لازم جهت تكميل پرونده دانشجويان ترم آخر و فارغ التحصيل به منظور صدور مدرك فارغ التحصيلي :

 

1-فتوكپي شناسنامه ( صفحات اول و اخر)

2-فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافي از خدمت

3- 6قطعه عكس4×3 جديد ( عكس خواهران با پوشش مقنعه و رعايت كامل حجاب)

4-اصل تائيديه تحصيلي (در صورت عدم وجود تائيديه مدرک صادر نخاهد شد)

5-كارت دانشجويي

6- فيش هزينه تمبر مالياتي براي تمام مقاطع تحصيلي به مبلغ 20000 ريال به حساب 0105697897000 به نام آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد ساري جهت ابطال در مدارك فارغ التحصيلي ( گواهينامه موقت و مدرك نهايي) قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران .

7-هزينه ارزشيابي مدرك تحصيلي

فارغ التحصيلان مقطع كارداني مبلغ 200000 ريال

واريزي به شماره حساب سيبا 0104460446004 بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران .

8- فتوکپي کارت ملي( پشت و رو)

 

 

تذكرمهم:

 

بر اساس بخشنامه هاي اخير سازمان مركزي كليه دانشجوياني كه از تاريخ 31/6/86 به بعد كليه واحدهاي درسي خود را برابر سرفصل مصوب رشته تحصيلي به اتمام مي رسانند به شرط داشتن ميانگين كل حداقل 12 مي توانند فارغ اتحصيل گردند و دانشنامه رسمي دريافت نمايند در غير اينصورت به دانشجويان تنها گواهي دروس دوره اعطاء مي شود. لذا دانشجوياني كه ميانگين كل كمتر از 12 دارند مي توانند با استفاده از ماده 47 آئين نامه و در صورت كسب حداقل ميانگين كل 12 دانشنامه رسمي دريافت نمايند.

بديهي است در صورت عدم كسب ميانگين 12 استحقاق مدرك مصوب و دانشنامه رسمي را نداشته و فقط گواهي دروس دوره به آنها اعطاء مي شود.

 

شرايط مفقود شدن گواهينامه موقت /دانشنامه مصوب:

 

با توجه به اينكه صدور مدرک المثني در صورت مفقود شدن شرايط پيچيده اي دارد از فارغ التحصيل تقاضا
 مي شود كه اولاً در حفظ و نگهداري مدارك خود دقت لازم را به عمل آورد و ثانياً براي اقدام در اينگونه موارد شخصاً به اين واحد دانشگاهي مراجعه نمايند .

شرايط مدارك آسيب ديده و غير قابل استفاده:

1-ارائه اصل مدرك آسيب ديده به واحد  دانشگاهي كه غير قابل استفاده بودن آن به تشخيص و تاييد واحد برسد.

2- درخواست صدور مدرك المثني با ذكر علت آسيب ديدگي.

 

شرايط تغيير مشخصات شناسنامه اي فارغ التحصيل :

 

در صورتيكه مشخصات شناسنامه اي فارغ التحصيل به استناد راي دادگاه و سند رسمي اداره ثبت احوال تغيير نمايد اصلاح مدرك براي فارغ التحصيل بشرح ذيل خواهد بود.

1- در صورتيكه دانشنامه براي فارغ التحصيل صادر نشده باشد واحد دانشگاهي مي تواند پس از احراز اطمينان از تغيير مشخصات شناسنامه اي فارغ التحصيل دانشنامه را بدون هيچگونه هزينه اي با مشخصات جديد صادر و به همراه تصوير برابر اصل شده دادگاه و تمام صفحات شناسنامه جديد براي تاييد به سازمان مركزي ارسال نمايد.

2- در صورتيكه تغييرات شناسنامه اي بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصيل مي بايست مبلغ  یک میلیون و پانصد هزار ريال بابت صدور مدرك با مشخصات جديد شناسنامه به حساب 0104460446004 سازمان مركزي دانشگاه و واحد دانشگاهي مدارك لازم را شامل دانشنامه و يا گواهينامه مصوب قبلي تصوير برابر اصل شده راي دادگاه و تمامي صفحات شناسنامه و فيش واريز هزينه را جهت ابطال مدرك قبلي و تاييد مدرك جديد به واحد دانشگاهي جهت ارسال به سازمان مركزي تحويل نمايد.

لازم به ذكر است صدور مدرك المثني به هر علت تنها يكبار انجام مي گيرد و مجدداً مدرك ديگري صادر نخواهد شد.

 

 

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز